Vlaamse gezinnen gebruiken elektriciteitsnet 8,3 procent efficiënter dan een jaar geleden

Vooral gezinnen met een groot verbruik reduceren hun verbruikspiek in 2023

Vlaamse gezinnen zijn in 2023 wel degelijk aan de slag gegaan met het verlagen van de verbruikspieken van hun elektriciteitsverbruik. Dat leidt netbeheerder Fluvius af uit een analyse van de anonieme digitale meterdata bij drie grote gebruikersgroepen, waarbij gezinnen werden geselecteerd die zowel in 2022 als 2023 over een digitale meter beschikten, en bij wie het elektriciteitsverbruik in kWh per jaar niet grondig wijzigde. Vooral gezinnen met een groot verbruik wijzigen sterk hun gedrag: zij realiseerden een hogere netefficiëntie van gemiddeld 13,6 procent. Over alle gezinsgroepen heen werd het Vlaamse distributienet voor elektriciteit in 2023 8,3 procent efficiënter gebruikt dan een jaar eerder.

In een samenleving waarin elektrische wagens, warmtepompen, batterijen en zonnepanelen een steeds grotere rol spelen, neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. Om dat net zo efficiënt mogelijk te blijven gebruiken – en daardoor in de verdere toekomst investeringen in extra kabels en cabines onder controle te houden – is het gespreid gebruiken van dat elektriciteitsnet een belangrijke factor, zeker voor grootverbruikers.

Fluvius heeft op basis van anonieme meterdata uit de digitale elektriciteitsmeters, een eerste analyse gemaakt van hoe de verbruikspieken bij Vlaamse gezinnen in 2023 zijn geëvolueerd, in vergelijking met een jaar eerder. Zo daalde de gemiddelde maandpiek in Vlaanderen van gemiddeld 4,26 kW naar 4,23 kW.

De resultaten van de analyse tonen ook een duidelijk verschil qua verbruikspieken in 2022 en 2023 bij verschillende klantengroepen.

Gezinnen met een gemiddelde verbruikspiek tussen 3 en 5 kW (454.463 klanten): verbruik 5,1 procent efficiënter

In 2022 zagen we een piek van 3,89 kW bij een gemiddeld Vlaams gezin. In 2023 bedroeg diezelfde effectieve gemiddelde piek 3,86 kW. Vooral de zogenaamde netefficiëntie is hier relevant: dit is de verhouding tussen het effectieve verbruik in kWh en de hoogste piek in kW per klant. Dit percentage leert ons hoe efficiënt de klant het elektriciteitsnet gebruikt.

Voor een gemiddeld gezin spreken we in 2023 van een netefficiëntieverbetering van 5,1 procent. Mogelijke redenen hiervoor zijn bewuste keuzes tijdens avondpiekuren, zoals het vermijden van het gelijktijdig gebruik van elektrische toestellen als een elektrische kookplaat, een droogkast, een vaatwasmachine...).

De lagere piek bezorgt de klant op jaarbasis een besparing op het nettarief van ongeveer 5 tot 10 euro.

Gezinnen met een grote verbruikspiek boven 5 kW (207.529 klanten): verbruik 13,6 procent efficiënter

Deze doelgroep heeft typisch een groter elektriciteitsverbruik (gemiddeld 6.700 kWh) door bijvoorbeeld een elektrische wagen, elektrische verwarming en/of een warmtepomp. Het is deze groep die in de komende jaren steeds groter zal worden en dus meer impact zal hebben op het elektriciteitsnet. Het laden van elektrische wagens kan bij hen bijvoorbeeld zonder comfortverlies gebeuren door dit voldoende gespreid te doen. Deze gebruikers kunnen hier door het capaciteitstarief dan financieel voordeel doen.

In deze groep zien we dan ook een opmerkelijke verlaging van de piek tussen 2022 en 2023 (van 6,63 kW naar 6,11 kW), en een grote netefficiëntieverbetering van 13,6%. Dit resulteert in een besparing op het nettarief van ongeveer 20 tot 40 euro op jaarbasis. Klanten met een elektrische wagen realiseerden een daling van de piek met gemiddeld 1,5 kW - wat een jaarlijkse besparing van ongeveer 60 euro opleverde.

Klanten met verbruikspiek onder de 3kW (254.372 klanten): geen eenduidig beeld

In deze groep is het moeilijk vandaag een eenduidig beeld te krijgen. Het gaat dan ook over een zeer diverse groep gaande van klanten die koken op gas, tot mensen met een tweede verblijf die sommige maanden niet aanwezig zijn.
Het merendeel van de klanten met een piek onder de 3 kW in 2022 heeft in 2023 zowel een lichte stijging van de piek als van het verbruik genoteerd met grote verschillen op maandbasis. Deze groep zal naar verwachting echter kleiner worden naarmate elektrificatie toeneemt voor transport en verwarming.

Vlaams distributienet wordt globaal 8,3 procent efficiënter gebruikt

Als we alle beschikbare anonieme digitale meterdata uit 1 miljoen digitale meters van de Vlaamse gezinnen voor 2022 en 2023 met elkaar vergelijken, krijgen we ook een beeld over de totale impact van al die gezinnen op het Vlaamse elektriciteitsnet. Die cijfers tonen aan dat alle gezinnen samen het net in 2023 in totaal 8,3 % efficiënter gebruikten dan in 2022.

Dit effect is belangrijk omdat een efficiënter netgebruik extra investeringen in elektriciteitskabels en –cabines in het volgende decennium kan helpen beperken, wat de maatschappelijke kosten drukt. Het is dit principe dat door de Vlaamse energieregulator VREG werd opgenomen in het capaciteitstarief dat in 2023 werd ingevoerd.

Capaciteitstarief: te vroeg voor een evaluatie

Het is echter nog te vroeg om het succes of de impact van het capaciteitstarief nu al aan deze eerste analyse af te meten. Het nieuwe tarief moet vooral op langere termijn – bij steeds meer grootverbruikers van elektriciteit door warmtepompen en elektrische wagens – zijn nut gaan bewijzen.

Deze resultaten over het piekverbruik in 2023 mogen dan ook niet eenduidig aan een ‘capaciteitstariefeffect’ worden gelinkt. Er zijn meerdere factoren die een impact hebben op de verschuivingen qua piekverbruik: temperatuurswisselingen, het stijgend aantal zonnepanelen en de lagere elektriciteitsprijs in vergelijking met een jaar eerder. ​
Wanneer we die externe factoren uit de resultaten filteren, kunnen we voor dit eerste jaar alsnog 3,9 procent aan gewonnen netefficiëntie rechtstreeks aan het capaciteitstarief toeschrijven.

Fluvius zal de verbruikspieken uit de anonieme digitale meterdata ook in de komende jaren blijven opvolgen. Daarnaast spelen we ook een actieve rol in verder onderzoek naar mogelijkheden om het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Studie tijdsafhankelijke nettarieven: meer onderzoek nodig

In opdracht van de Vlaamse energieregulator VREG voerde Fluvius in 2023 ook een studie uit over de mogelijke noodzaak van de invoering van tijdsafhankelijke tarieven (“Time of Use”-tarieven) op distributienetniveau in Vlaanderen. Dit betekent dat je op bepaalde momenten een hoger of lager tarief betaalt, rekening houdend met de piekbelasting van het net.

Uit de studie blijkt dat een zogenaamd ‘time of use’-tarief een mogelijks interessante evolutie van het capaciteitstarief kan zijn, en in de verdere toekomst kan helpen om de netkosten verder te beperken. De studie werd uitgevoerd met de beschikbare gedetailleerde data van de jaren 2020 t.e.m. 2022. Die waren beschikbaar voor het volledige middenspanningsnet, maar wel voor slechts 60.000 laagspanningsklanten. De voorbije jaren waren qua energieverbruik sowieso ook atypisch, door de grote impact van de coronacrisis en het Oekraïne-conflict op de energieprijzen en het verbruik. ​

We bevelen om beide redenen daarom verder onderzoek – ook met data uit 2023 - aan alvorens een duidelijke concrete aanbeveling qua type ‘time of use’-tarief te doen. Sowieso moet zo’n eventueel tarief – in welke vorm ook – voldoende eenvoudig zijn, en er moet voldoende implementatietijd voor uitgetrokken worden, ook om een duidelijke klantcommunicatie rond dit onderwerp te kunnen voeren. ​

We maakten de studie over aan de VREG die de resultaten bekijkt in functie van de nieuwe tariefmethodologie voor 2025.

 

De volledige studie is hier raadpleegbaar.

Björn Verdoodt

Björn Verdoodt

Corporate woordvoerder, Fluvius

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Fluvius

Fluvius is het netbedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en warmte. Fluvius beheert ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief. 

Neem contact op met

Brusselsesteenweg 199 9090 Melle

pers@fluvius.be

www.fluvius.be